mednarodna špedicija

Carinsko zastopanje

Osnovna dejavnost DAJ mednarodne špedicije d.o.o. je carinsko zastopanje, torej posredovanje v vseh carinskih postopkih.

Med storitve carinskega zastopanja sodijo:
  • posredno in neposredno zastopanje kupcev pri rednih in poenostavljenih carinskih postopkih v uvozu, izvozu ter tranzitu
  • zastopanje kupcev v carinskih postopkih z ekonomskim učinkom
  • zavarovanje ter plačilo carinskega dolga za kupca
  • posredovanje pri fitopatoloških, veterinarskih in drugih postopkih

Z vstopom Slovenije v EU se je slovensko carinsko območje razširilo na vse članice ES (Evropske skupnosti). Za blago tretjih držav, tj. držav, ki niso članice ES, in za blago, ki se izvaža iz ES v tretje države, velja, da je treba pri uvozu v ES uporabiti ustrezen carinski postopek:
  • sprostitev v prost promet
  • izvozno carinjenje
  • ali opraviti drug predpisan carinski postopek

Postopki carinjenja blaga se opravljajo na izpostavi Celje, zaradi uvede poenostavljenih carinskih postopkov pa tudi na drugih carinskih uradih, ki jim je za to dodeljena pristojnost (notranje izpostave in mejne izpostave na območju ES), ter na drugih mestih, če to v skladu z zakonodajo dovolijo carinski organi.

NCTS-New Computerised Transit System

V postopku napotitve blaga iz tretjih držav ali drugega blaga pod carinskim nadzorom na območje ES, prek območja ES ali prek tretjih držav na območje ES se uporablja tranzitni carinski postopek.
 
NCTS služi carinskemu nadzoru neocarinjenega blaga v času tranzita ter nekaterim drugim izjemam. V odvisnosti od postopka (zunanji ali notranji tranzit Skupnosti) se uporabljajo obrazci T1, T2 in drugi. V postopku stranke običajno zastopa pooblaščeni zastopnik – špediter.

Izdaja izjav dobavitelja po 01.05.2016